حسن اعتبار و بـــــرندی که هم اینک شرکت بازرسی فنی بهینه ســـازان اعتماد صنعت ایرانیـــــــــان با افتخار تمام از آن بهره مند گردیده،

حاصل فعالیت پرثمر و تلاش های همه جانبه و مسئولانه کلیه مـــدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم و بــــا درایت این مجموعه می باشد،

لذا ضمن قدردانی، به رسم صیانت از این دست آوردها در چشم انداز فعالیت های شرکت همگی عزم و اراده خود را برای توسعه و تعالی

شرکت بازرسی فنی بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیـــــــــان با شتــابی که درخور مرحله بلوغ از سیکل حیــــــــات طبیعی آن می باشد،

جزم و بر تحقق موفقیت های سازمانی در قالب برنامه استراتژیک شرکت اصرار می ورزیم

مهندس محمدرضا نهامی