نزدیک به نیم قرن از تولید خودرو و موتورسیکلت در کشور می گذرد و هر روز بر دامنه تولید و واردات آنها افزوده می گردد. این گسترش چشمگیر سازمان استاندارد را بر آن داشت تا با نظارتی فراگیر بر روند تولید و واردات خودرو و موتورسیکلت به کشور به گونه ای مطلوب بر این امر نظارت نماید. این نظارت در دو بخش مربوط به قطعات و مجموعه های خودرو و موتورسیکلت مدنظر قرار گرفت. در این راستا سازمان جهت تایید نوع و کنترل تطابق تولید از طریق شرکت های بازرسی فنی تائید صلاحیت شده اقدام نمود که شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت به عنوان یکی از همین شرکت های ارزیابی انطباق با کارشناسان مجرب در زمینه اجرای استانداردهای تشویقی و اجباری تائید نوع خودرو و موتورسیکلت در کشور بوده و ضمن اجرای فرآیند تائید نوع (T.A) به بررسی تطابق تولید خودرو و موتورسیکلت نیز می پردازد.

در راستای بررسی کیفی خودرو و موتورسیکلت های تولیدی کارخانجات داخلی باید مدل محصولات خود را به گونه ای تولید نمایند که از لحاظ انطباق با استاندارد های ملی اجباری خودرو و موتورسیکلت الزامات مربوطه را رعایت نماید. در حال حاضر 55 عنوان استاندارد برای تایید نوع خودرو و 27 استاندارد برای موتورسیکلت مورد بررسی قرار می گیرد. تولیدکنندگان، خودرو موتورسیکلت می باید کیفیت محصولات تولیدی خود را در زمان تولید نیز حفظ نماید. بررسی و کنترل این موارد در فرآیند تطابق تولید انجام می گردد. هدف از انجام آزمون های تطابق تولید، بررسی تطابق کیفیت نمونه خودرو و موتورسیکلت در مرحله تولید انبوه با نمونه اولیه است.

این شرکت در مورخه 08/10/95 موفق به اخذ تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

 

enThis post is also available in