تامین الزامات ایمنی و نیازهای کاربردی و طراحی برای استفاده ایمن از پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک بـا توجه به استفاده گسترده و عمومی، ضرورت جدی درکشور دارد.

شرکت بازرسی فنی بهینه سازان اعتمادصنعت ایرانیان،بانیروهای مجرب ومتخصص، خدمات بازرسی فنی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک پله برقی را به منظور

بــررسی تطابق وضعیت ایمنی و استاندارد تجهیزات مذکور بر اساس استانــــدارد ملی 1-13836، در ساختمان ها و اماکن عمومی ارائه می نماید.

این شرکت در حال حاضر در 8 استان کشور از جمله استان تهران فعالیت می نماید.